Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường CĐ CN Hưng Yên

  • Post category:Văn bản

BỘ CÔNG THƯƠNG
——– 

Số: 0828 /QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2008

 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

          Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ – CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên tại Tờ trình số 36/TTr-CĐCNHY ngày 23 tháng 01 năm 2008; Theo đề nghị của Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên (sau đây gọi tắt là Trường) là cơ sở đào tạo công lập trực thuộc Bộ Công Thương, Trường có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn, gồm các chuyên nghành chủ yếu: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Tin học quản lý, Công Nghệ thông tin, Công nghệ may-thời trang, Kỹ thuật điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện, Cơ khí theo quy định của pháp luật; là cơ sở nghiên cứu, triển khai khoa học – công nghệ phục vụ quản lý, sản xuất – kinh doanh của nghành công thương và yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Trường chịu sự lãnh đạo quản lý toàn diện, trực tiếp của Bộ Công Thương; chịu sự lãnh đạo và quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội; chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Trường đặt trụ sở. Trường hoạt động theo Điều lệ Trường cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành; Trường được hưởng các chính sách, chế độ của Nhà nước áp dụng cho hệ thống các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề công lập. Tên bằng tiếng Việt: Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên . Tên giao dịch quốc tế: THE HUNGYEN INDUSTRIAL COLLEGE; Viết tắt: HIC

Trụ sở chính đặt tại: Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên.
Cơ sở 2 đặt tại: Xã Đồng Quang, Huyện Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Trường là đơn vị sự nghiệp đào tạo có thu, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng, có con dấu(kể cả con dấu nổi và con dấu thu nhỏ) để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Cơ sở nằm trong sự quản lý thồng nhất của Trường, hoạt động theo quy định của Hiệu trưởng.

Điều 3. Nhiệm vụ chủ yếu của Trường

1. Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và các trình độ thập hơn, gồm các chuyên nghành chủ yếu: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Tin học quản lý, Công Nghệ thông tin, Công nghệ may-thời trang, Kỹ thuật điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện, Cơ khí theo quy luật của pháp luật;

2. Đào tạo lại, đào tạo chuyển nghề, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức quản lý kỹ thuật, kinh tế, công nhân kỹ thuật bậc cao đạt tiêu chuẩn quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của cơ quan, doanh nghiệp trong ngoài nghành.

3. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập; biên soạn giáo trình các ngành, nghề Trường được phép đào tạo theo chương trình khung do Bộ Giáo và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội ban hành.

4. Thực hiện công tác tuyển sinh, quản lý quá trình đào tạo, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của Luật Giáo dục.

5. Xây dựng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngủ giảng viên, giáo viên theo tiêu chuẩn quy định của Nhà nước.

6. Thực hiện gắn kết giữa nghiên cứu khoa học – công nghệ chuyên nghành với đào tạo và lao động – sản xuất để nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất – kinh doanh của ngành công thương.

7. Thực hiện các hoạt động dịch vụ khoa học – kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, sản xuất thực nghiệm, sản xuất – kinh doanh phù hợp nghành nghề đào tạo; tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, tham gia đào tạo phục vụ xuất khẩu lao động, tổ chức du học cho học sinh, sinh  viên theo quy định của pháp luật.

8. Tổ chức các hoạt động thông tin, in ấn tài liệu, giáo trình phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện các quan hệ hợp tác quốc tế; liên kết, liên thông về đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học – công nghệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

10. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, tài sản, các nguồn vốn theo quy định của pháp luật.

11. Quản lý tổ chức, biên chế theo quy định của Bộ Công Thương.

12. Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở trong Trường; bảo vệ tài sản và thực hiện các biện pháp bảo hộ, an toàn lao động.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Trường

1. Lãnh đạo:

a) Hiệu Trưởng

b) Các phó hiệu trưởng.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Phòng Đào tạo;

b) Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế;

c) Phòng Tổ chức – Hành chính;

d) Phòng Tài chinh – Kế toán;

đ) Phòng Quản trị – Đời sống;

e) Phòng Công tác học sinh – sinh viên

3. Các khoa chuyên môn:

a) Khoa kinh tế;

b) Khoa Công nghệ thông tin;

c) Khoa điện;

d) Khoa công nghệ May – Thời trang;

đ) Khoa Cơ khí;

e) Khoa Khoa học cơ bản;

g) Các tổ bộ môn.

4. Cơ sở phục vụ, dịch vụ đào tạo, chuyển giao công nghệ, bao gồm:

a) Các cơ sở phục vụ đào tạo: Thư viện; Phòng thí nghiệm; Phòng thực hành, thực tập; Phòng truyền thống; nhà văn hóa thể thao; ký túc xá;

b) Các cơ sở dịch vụ và chuyển giao công nghệ bao gồm các doanh nghiệp, Trung tâm: Ngoại ngữ; tin học; tại chức; đào tạo phục vụ xuật khẩu lao động; thực nghiệm sản xuất và chuyển giao công nghệ; sản xuất – kinh doanh; tư vấn nghề nghiệp giới thiệu việc làm; dịch vụ đời sống học sinh, sinh viên; cửa hàng giới thiệu sản phẩm.

5. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức xã hội.

Điều 5. Quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu Trưởng:

1. Chịu trách nhiệm trước Bộ Trưởng Bộ Công Thương về toàn bộ các hoạt động của Trường theo quy định của pháp luật.

2. Xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của trường.

3. Căn cứ Quy chế được Bộ phê duyệt, quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể đối với các tổ chức thuộc Trường.

4. Quản lý cán bộ, viên chức, giảng viên, giáo viên, nhân viên, gồm:

a) Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng, Phó Phòng, Khoa và các chức vụ tương đương;

b) Quyết định các vấn đề liên quán đến công tác cán bộ, viên chức từ ngạch giảng viên chính, giáo viên chính, chuyên viên chính trở xuống theo quy định của pháp luật;

c) Thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền trong tuyển dụng cán bộ, viên chức, giảng viên, giáo viên và ký kết hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện các Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tuyển sinh, tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng tốt nghiệp.

Điều 6. Hiệu lực và trách  nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ và Hiệu trường Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên  chịu trách  nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhân:

– Như điều 6;
– Các Bộ Giáo dục và Đào tạo; Lao động – Thương binh và Xã hội; Khoa học  và Công nghệ; Kế hoạch và Đầu tư;- Công an; Tài chính;
– Kho bạc Nhà nước;
– UBND tỉnh Hưng Yên
– UBND tỉnh Bắc Ninh
– Lưu: VT, TCCB(NH.02B)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 

Đỗ Hữu Hào