Quyết định về việc Về việc thành lập Tổ Thanh tra

  • Post category:Văn bản

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
HƯNG YÊN

Số: 15/QĐ-CĐCNHY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 11 tháng 01 năm 2010

 

  QUYẾT ĐỊNH
Về việc  thành lập Tổ Thanh tra

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN

           Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-BGD&ĐT ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên trên cơ sở trường Quản lý kinh tế công nghiệp;

           Căn cứ Quyết định số 0828/QĐ-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Cao đằng Công nghiệp Hưng Yên;

         Căn cứ Quyết định số 14/2006/QĐ-BGDĐT  ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp;

            Căn cứ yêu cầu công tác, xét khả năng và đạo đức của cán bộ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Tổ Thanh tra trực thuộc Hiệu trưởng gồm các ông, bà sau:
1. Ông Nguyễn Trọng Điềm  – Trưởng phòng Đào tạo – Tổ trưởng Thanh tra
2. Bà Đỗ Thị Bích – Phó phòng TCHC – Phó tổ trưởng Thanh tra
3. Bà Phan Thu Hương – Phó phòng CTHSSV – Tổ viên
4. Bà Lê Thị Mai – Chuyên viên phòng Đào tạo – Tổ viên
5. Ông Nguyễn Viết Hữu – Chuyên viên phòng Đào tạo – Tổ viên

Điều 2. Tổ Thanh tra  thực hiện nhiệm vụ theo Điều 8, Chương II  quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp.

Quyết định này thay thế các quyết định trước của Trường về công tác thanh tra.

Điều 3. Trưởng phòng TCHC, các phòng chức năng, trung tâm, trưởng các khoa, tổ bộ môn và  các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Công đoàn, TN (để biết);
– Lưu TCHC.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

Ths. Nghiêm Viết Hoàng