Kế hoạch thực tập, viết khóa luận tốt nghiệp hệ Cao đẳng liên thông niên khoá 2013 – 2015

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN Số:  537/KH- CĐCNHY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hưng…

Đọc tiếp Kế hoạch thực tập, viết khóa luận tốt nghiệp hệ Cao đẳng liên thông niên khoá 2013 – 2015