Chuẩn đầu ra đối với chương trình đào tạo các ngành hệ Cao đẳng

 

Tên các Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra Số Quyết định phê duyệt chuẩn đầu ra, ngày ban hành
Kế toán Chọn file để xem chi tiết 604/QĐ-CĐCNHY, 31/12/2013
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Chọn file để xem chi tiết 605/QĐ-CĐCNHY, 31/12/2013
Công nghệ may Chọn file để xem chi tiết 606/QĐ-CĐCNHY, 31/12/2013
Công nghệ thông tin Chọn file để xem chi tiết 549/QĐ-CĐCNHY, 30/10/2014
Quản trị kinh doanh Chọn file để xem chi tiết 547/QĐ-CĐCNHY, 30/10/2014
Tài chính – Ngân Hàng Chọn file để xem chi tiết 550/QĐ-CĐCNHY, 30/10/2014
Hệ Thống thông tin quản lý Chọn file để xem chi tiết 548/QĐ-CĐCNHY, 30/10/2014