Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2014)

CÔNG ĐOÀN CÔNG THƯƠNGVIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CĐCN HƯNG YÊN
Số:   03  /KH-CĐCĐCNHY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Hưng yên, ngày 16  tháng 4  năm 2014

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm
Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2014)

 

Để kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, BCH Công đoàn trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động đặc biệt với những nội dung như sau::

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 85 năm xây dựng và phát triển.

– Động viên đội ngũ CBGV-VC và học sinh, sinh viên nỗ lực trong phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013 – 2014, thiết thực lập thành tích cao nhất chào mừng các ngày lễ lớn, của ngành và Đất nước trong năm 2014.

– Các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam cần tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

II. NỘI DUNG

1.     Công tác tuyên truyền giáo dục

– Tuyên truyền sâu rộng đến từng đoàn viên công đoàn về truyền thống lịch sử 85 năm xây dựng và phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

– Tổ chức thiết thực lễ kỷ niệm trong toàn Trường.

– Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên công đoàn, nhất là Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012, Hiến pháp năm 2013 và các văn bản luật hướng dẫn thi hành. Tuyên truyền, phổ biến, triển khai 4 Chương trình hành động của Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, 5 Chương trình trọng tâm toàn khóa của Công đoàn Công Thương Việt Nam và thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn trường             lần thứ VI.

– Gắn các hoạt động kỷ niệm với tuyên truyền những nội dung thiết thực liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của đoàn viên công đoàn, tập trung vào các hoạt động trong tháng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

– Tham gia thi viết Tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam – 85 năm xây dựng và phát triển”.

– Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí vui tươi phấn khởi, thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

2. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước và thực hiện mục tiêu các chương trình trong năm 2014

– Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên công đoàn, trọng tâm là phong trào thi đua “Dạy tốt, – Học tốt”; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc toàn quốc.

– Tổ chức đăng ký, gắn biển những công trình, sản phẩm tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

– Tổ chức tọa đàm nhằm quảng bá, nâng cao ý thức, văn hóa tiêu dùng của đoàn viên công đoàn đối với hàng hóa sản xuất trong nước, trong Ngành.

3. Chăm lo, bảo vệ quyền lợi cán bộ, đoàn viên và phát triển đoàn viên.

– Tổ chức gặp mặt cán bộ lãnh đạo Công đoàn qua các thời kỳ.

– Tổ chức tọa đàm về hoạt động công đoàn sau một năm thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn.

– Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên công đoàn, phát triển Đảng trong đoàn viên công đoàn trong đợt 28/7.

– Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ cán bộ, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.     Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

– Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm.

– Tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng trong CBGV-VC

– Tổ chức mít tinh kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam Tôn vinh cán bộ Công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc, cán bộ Nữ công Công đoàn cơ sở tiêu biểu của Trường.

– Tổ chức tọa đàm về hoạt động công đoàn sau một năm thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn.

– Hướng dẫn, phát động và tổ chức cho đoàn viên công đoàn tham gia các hoạt động do Công đoàn trường và Công đoàn Công Thương tổ chức.

2. Công đoàn bộ phận

– Căn cứ Kế hoạch của BCH Công đoàn Trường, Công đoàn bộ phận thực hiện triển khai và phổ biến các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam đến các đoàn viên công đoàn. Trong đó, chú trọng việc tham gia các phong trào thi đua; tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; tôn vinh cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công theo phương châm trang trọng – tiết kiệm – thiết thực – hiệu quả.

– Gắn việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm với triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường.

– Tham gia các hoạt động do BCH Công đoàn Trường tổ chức phát động.

BCH Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên đề nghị các Công đoàn bộ phận triển khai thực hiện tốt Kế hoạch trên và tổ chức các phong trào thi đua đạt chất lượng và hiệu quả thiết thực.

 

Nơi nhận:

– Công đoàn Công Thương (để báo cáo);

– Đảng ủy, BGH (để báo cáo);

– Công đoàn bộ phận (để thực hiện);

– Lư­u: VP.

 

         TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

Tô Thị Thanh Bình