Chương trình công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2014

CÔNG ĐOÀN CÔNG THƯƠNGVIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CĐCN HƯNG YÊN

Số:   02 /CT-CĐCĐCNHY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       Hưng yên, ngày 16  tháng 4 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2014

Thực hiện công văn số 71/HD-CĐCT, ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Công đoàn Công Thương Việt Nam về việc Hướng dẫn công tác tuyên giáo năm 2014, BCH Công đoàn trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên xây dựng Chương trình công tác tuyên giáo năm 2014 như sau:

1. Nâng cao chất lượng nội dung và đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong đoàn viên; Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Tập trung tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên về kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2014). Triển khai cụ thể hóa nội dung và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội II Công đoàn Công Thương Việt Nam, Nghị quyết Đại hôi VI Công đoàn trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng yên.

2. Nắm bắt kịp thời tư tưởng của cán bộ, đoàn viên để tham gia, phối hợp với lãnh đạo kịp thời giải quyết chế độ, chính sách, pháp luật đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho mọi người.

3. Phát huy tinh thần chủ động, tích cực của cán bộ, đoàn viên trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề “ Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”;  gắn với triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn; tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo, phối hợp với chính quyền, chuyên môn xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW; tham gia tổng kết các vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới đất nước.

4. Tuyên truyền mạnh mẽ và tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 128 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (có kế hoạch riêng).

5. Tăng cường nâng cao công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong hệ thống Công đoàn. Thông báo rộng rãi đến đoàn viên thường xuyên cập nhật, trao đổi thông tin trên trang thông tin điện tử của Công đoàn Công Thương Việt Nam tại địa chỉ: congdoancongthuong.org.vn hoặc vuit.org.vn; qua thư điện tử của Công đoàn Công Thương Việt Nam tại địa chỉ: cdctvn@vuit.org.vn.

6. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên công đoàn, trong đó tập trung tuyên truyền sâu rộng Hiến pháp 2013, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012.

7. Triển khai, tổ chức các phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong đoàn viên; tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao và tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng do Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

8. Đẩy mạnh các hoạt động vận động đoàn viên tham gia học tập suốt đời, trong đó chú trọng việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

9. Triển khai thực hiện Chương trình tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, tội phạm, ma túy, mại dâm trong CNVCLĐ theo chương trình, mục tiêu quốc gia; tăng cường thông tin tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá trong đoàn viên Công đoàn.

BCH Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên đề nghị các Công đoàn bộ phận triển khai thực hiện tốt Chương trình Công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2014 đạt chất lượng và hiệu quả tốt nhất.

 

Nơi nhận:

– Công đoàn Công Thương (để báo cáo);

– Đảng ủy, BGH (để báo cáo);

– Công đoàn bộ phận (để thực hiện);

– Lư­u: VP.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

Tô Thị Thanh Bình