Phòng nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

  • Post category:Phòng ban

Phòng NCKH & HTQT được thành lập theo Quyết định số 377/QĐ-CĐCNHY ngày10/8/2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên:

Ban lãnh đạo của phòng gồm:

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Minh Hải
Điện thoại: 02212.244.468 – 0915.037.369         
Email: minhhaicdcnhy@gmail.com

Phó phòng: Ths. Ngô Trí Dũng
Điện thoại: 0222.3.602.201 – 098 838 6799        
Email: dungnt29@gmail.com

I – CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:
1. Chức năng:

– Tham mưu cho Ban giám hiệu trong việc hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch NCKH và hợp tác mở rộng với các trường, các đơn vị trong và ngoài nước theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước;

– Là đầu mối triển khai, kiểm tra và báo cáo về hoạt động NCKH; chuyển giao công nghệ; kiểm định chất lượng đào tạo; hợp tác phát triển của trường.

2. Nhiệm vụ:
2.1. Nghiên cứu khoa học:

– Lập kế hoạch và quản lý công tác NCKH các cấp; kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch NCKH, định kỳ báo cáo tình hình hoạt động NCKH lên Ban giám hiệu;

– Phối hợp với các đơn vị và cá nhân liên quan trong và ngoài trường để triển khai hoạt động NCKH, chuyển giao công nghệ, liên kết và hợp tác phát triển;

– Xây dựng các quy định thống nhất về quản lý NCKH trong phạm vi toàn trường; đề xuất các biện pháp, chế độ, chính sách nhằm thúc đẩy hoạt động NCKH, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy trong CBCNV và HSSV.

– Xây dựng các quy định và hướng dẫn thủ tục thực hiện các đề tài NCKH, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy thống nhất trong Nhà trường;

– Điều phối và tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, trao đổi và chuyển giao kết quả NCKH và công nghệ, tài liệu khoa học, tạp trí… phục vụ công tác NCKH với các đối tác trong và ngoài nước;

– Phối hợp cùng các đơn vị triển khai ứng dụng kết quả NCKH nhằm phục vụ công tác quản lý, giảng dạy và công tác khác trong và ngoài trường.

2.2. Kiểm định chất lượng:

– Lập kế hoạch trình BGH quyết định và tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm định và đảm bảo chất lượng;

– Phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng Công tác HSSV, các khoa… kiểm tra chất lượng đào tạo theo kế hoạch đào tạo hàng tháng, quý trong năm học;

– Là đơn vị chủ trì trong việc phối hợp cùng các đơn vị trong trường tổ chức tự kiểm định đánh giá chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2.3. Hợp tác quốc tế:

– Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường mở rộng hợp tác trong đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ;

Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu giúp Ban Giám hiệu thiết lập, mở rộng các mối quan hệ hợp tác, ký kết văn bản ghi nhớ, thoả thuận hợp tác về đào tạo, khoa học và công nghệ với các tổ chức trong và ngoài nước theo đúng quy định của pháp luật;

– Chuẩn bị, tổ chức các buổi làm việc và ghi chép biên bản các phiên làm việc giữa lãnh đạo nhà trường với các đoàn khách nước ngoài trong lĩnh vực hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học;

– Lập chương trình, nội dung, thời gian của các đoàn khách nước ngoài đến trường làm việc; phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện tổ chức đón tiếp, sắp xếp nơi ở, làm việc, tham quan du lịch, bảo đảm hoạt động cho khách nước ngoài thuận lợi, an toàn, đúng qui định; tiếp nhận quà tặng và chuấn bị quà tặng cho khách nước ngoài;

– Tổ chức lưu trữ, quản lý thông tin, tài liệu hồ sơ về quan hệ quốc tế đúng qui định hiện hành; quản lý chương trình, nội dung hoạt động của các đơn vị và cá nhân trong trường về hợp tác quốc tế; phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý sinh viên quốc tế.

2.4. Công tác khác

– Thường trực các Hội đồng thuộc lĩnh vực quản lý khoa học và hợp tác quốc tế của nhà trường;

– Lập chương trình công tác hàng tháng và tổ chức triển khai công tác theo kế hoạch chung của nhà trường, phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh; thực hiện công tác thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường;

– Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao.