Khoa lý luận chính trị

* Ban lãnh đạo gồm:

Phụ trách khoa: ThS. Lê Thị Mai           ĐT: 0382.191.668               Email: lemai.cdcnhy@gmail.com

* Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của khoa.

– Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

–  Đảm bảo chất lượng giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập của học sinh, sinh viên và các môn học thuộc khoa quản lý

– Quản lý giảng viên thuộc khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng, tham gia phối hợp trong công tác quản lý học sinh, sinh viên.

–  Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao.

– Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc khoa.

–  Tổ chức và tham gia các hội thảo chuyên đề thuộc các lĩnh vực chuyên môn được giao, tham gia Hội giảng, dự giờ, kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên thuộc khoa.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng

* Các môn học khoa giảng dạy:

– Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin

– Tư tưởng Hồ Chí Minh

– Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

– Lịch sử các học thuyết kinh tế

– Chính trị

– Kinh tế chính trị.