Phòng tổ chức hành chính

  • Post category:Phòng ban

Phòng TCHC hiện có 10 viên chức, với chức năng, nhiệm vụ giúp Hiệu trưởng về công tác tổ chức bộ máy, quản lý lao động và thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động; thực hiện công tác hành chính văn phòng, văn thư lưu trữ, lễ tân, tạp vụ, đối ngoại, thông tin liên lạc, đưa đón lãnh đạo đi công tác; thực hiện công tác thi đua khen thưởng.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, phòng TCHC đã tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo điều chỉnh, sắp xếp cơ cấu đơn vị và bố trí vị trí việc làm hợp lý nhằm phát huy hết khả năng của mỗi viên chức, người lao động; xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo ở các phòng, khoa điều hành đơn vị hoạt động ổn định, có hiệu suất cao.

Thực hiện và đề xuất kịp thời các chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng quy định nội bộ phù hợp với hoạt động của Nhà trường, nâng cao chất lượng công tác quản lý. Tuyên truyền, phổ biến các chế độ chính sách và thực hiện tốt công tác lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, các chế độ chính sách đối với người lao động.
Công tác văn thư lưu trữ, lễ tân, tạp vụ, đối ngoại, thông tin liên lạc, đưa đón lãnh đạo, viên chức đi công tác, thăm quan, học tập được thực hiện kịp thời, chu đáo.

Hơn 55 năm qua, kể từ khi thành lập trường, cùng với sự phát triển không ngừng của Nhà trường, đội ngũ của những người làm công tác Tổ chức – Hành chính cũng đã lớn mạnh không ngừng, có những đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của Trường. Đặc biệt trong tháng 01 năm 2008 trường được Bộ Giáo dục – Đào tạo quyết định nâng cấp trường Quản lý kinh tế công nghiệp lên trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên, khi Trường được nâng cấp, Hiệu trưởng ra quyết định thành lập phòng và bố trí nhân lực cho phòng Tổ chức – Hành chính.

I – BAN LÃNH ĐẠO GỒM:

Trưởng phòng: Ths. Đinh Quang Dương           

ĐT: 02216.522579 – 0977.125.476    Email:duongqlkt@gmail.com

Phó Phòng: Ths. Nguyễn Viêt Hữu

ĐT: 0222.3750.611 – 0967.423.999        Email: nguyenviethuu@gmail.com

II – NHIỆM VỤ

1 – Về công tác Tổ chức:
– Phòng thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng và điều phối các hoạt động nội bộ.

+ Sắp xếp tổ chức và quản lý cán bộ công nhân viên.
+ Bồi dưỡng nâng cao trình độ cho Giáo viên, viên chức.
+ Quản lý công tác tổ chức nhân sự.
+ Hàng năm tổ chức xét thi đua khen thưởng

– Phòng thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên, cán bộ công nhân viên:

+ Hàng năm tổ chức xét nâng lương cho cán bộ, giáo viên công nhân viên.
+ Giải quyết chế độ chính sách  cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên.
+ Quản lý hồ sơ của cán bộ giáo viên công nhân viên.
+ Giải quyết các đơn đề nghị, khiếu nại của cán bộ, giáo viên công nhân viên.

2 – Về công tác Hành chính:

+ Soạn thảo văn bản, ban hành văn bản,  quản lý văn bản, quản lý và sử dụng con dấu của Trường trong công tác văn thư.

+ Trình và quản lý văn bản đi, chuyển văn bản đi, lưu trữ văn bản.

+ Trình và quản lý văn bản đến, tiếp nhận văn bản đến, trình chuyển giao văn bản đến, giải quyết và theo dõi đôn đốc việc giải quyết văn bản đến.

+ Sao chép in ấn văn bản, lưu trữ văn bản.

+ Sắp xếp bảo quản và phục vụ việc tra cứu, sử dụng bản lưu.