Phòng tài chính kế toán

  • Post category:Phòng ban
* Ban lãnh đạo gồm:

Trưởng phòng: ThS. Phạm Thị Minh Phương
ĐT: 02216.299.799 – 0902.254.003
Email: ketoanphuong242@gmail.com

Phó trưởng phòng: ThS. Ngô Trí Dũng   
ĐT: 0222.3.602.201 – 0988.386.799        
Email: dungnt29@gmail.com

* Chức năng

Tham mưu, tổng hợp và đề xuất ý kiến giúp cho Hiệu trưởng về công tác quản lý hoạt động tài chính, giá trị tài sản và chế độ kế toán.

Thực hiện quản lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của trường theo đúng chế độ quy định hiện hành của Nhà nước.

* Nhiệm vụ

1. Xây dựng và thực hiện các kế hoạch thu chi tài chính trong ngắn, trung và dài hạn đã được duyệt .

2. Lập dự toán, tổ chức công tác kế toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu khác của trường theo quy định.

3. Kiểm tra và thực hiện thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của học sinh, sinh viên; các khoản thu nộp nghĩa vụ của các đơn vị thuộc trường có hoạt động thu chi tài chính. Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc làm tăng nguồn thu của trường. Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện thanh quyết toán các hợp đồng liên kết đào tạo.

4. Chủ trì xây dựng, đề xuất chỉnh sửa, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ và phương án phân phối thu nhập của trường.

5. Giám sát và thực hiện việc chi trả tiền lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác cho cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng; chi trả học bổng, các khoản khác cho học sinh, sinh viên và tất cả các khoản chi khác phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị của trường theo đúng các quy định hiện hành.

6. Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính. Thực hiện kiểm tra tài chính đối với các cơ sở thuộc Trường có hoạt động thu chi tài chính theo quy định của Nhà nước và Nhà trường.

7. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực tài chính, tài sản của trường. Quản lý nguồn thu, chi các hoạt động sự nghiệp, trung tâm, hoạt động dịch vụ và các khoản thu khác của trường theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ.

8. Giám sát và phối hợp cùng với các đơn vị liên quan trong công tác lập dự án đầu tư, tổ chức thiết kế, thi công, giám sát và nghiệm thu bàn giao công trình xây dựng – dự án mua sắm các trang thiết bị theo quy định hiện hành.

9. Thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính, tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán sổ sách kế toán theo quy định của Nhà nước.

10. Kê khai, nộp thuế TNCN và các khoản thuế khác.

11. Tham gia công tác kiểm kê, tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm kê, đánh giá tài sản hàng năm; đề xuất phương án mua sắm thêm và thanh lý tài sản hết thời gian sử dụng.

12. Lập chương trình công tác hàng tháng của phòng và tổ chức triển khai công tác theo kế hoạch công tác hàng tháng của nhà trường, phối hợp với các đơn vị thuộc trường thực hiện các công tác phát sinh.

13. Phối hợp với các phòng quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

14. Đề xuất các  giải pháp thực hiện để phát triển Nhà trường.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.