Khoa quản trị kinh doanh

GIỚI THIỆU CHUNG

Khoa Quản trị kinh doanh  được thành lập ngày 1/ 9/2010 theo quyết định số 376/QĐ – CĐCNHY ngày 10 tháng 8 năm 2010 của hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên.

Ban lãnh đạo khoa gồm:

Trưởng khoa: ThS.  Lê Xuân Hùng

ĐT: 0976281177

EmaiL: xuanhung0808gmail.com

Email khoa: Khoaqtkd.cdcnhy@gmail.com

* Chức năng nhiệm vụ:

– Đào tạo cử nhân bậc cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh.
– Quản lý về nội dung khoa học và chuyên môn các môn học đuợc nhà trường giao quản lý.
– Phân công cán bộ giảng dạy các môn học do Khoa chịu trách nhiệm quản lý theo kế hoạch đào tạo của Nhà trường.
– Tham gia viết giáo trình và các đề tài khoa học của Nhà trường.
–  Chỉ đạo và hướng dẫn sinh viên thực tập cuối khóa.
–  Phối hợp với đơn vị chức năng trong trường trong công tác quản lý đào tạo.
– Tổ chức học văn bằng 2 Cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh cho các sinh viên thuộc khối ngành kinh tế.
– Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về quản trị kinh doanh cho cán bộ trong doanh nghiệp.

* Mục tiêu đào tạo:

– Trang bị nền tảng vững chắc về quản trị kinh doanh.
– Giúp cho sinh viên nhận biết tính huống, phân tích, xử lý các tình huống trong hoạt động kinh doanh.
– Trang bị cho người học phẩm chất cần thiết của một nhà lãnh đạo doanh nghiệp.
– Giúp cho người học có khả năng hoạt động marketing trên mọi thị trường, xây dựng tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh, kỹ năng giao tiếp, đàm phán và quan hệ công chúng.

* Qui mô đào tạo

Lưu lượng sinh viên đang theo học là 750 sinh viên. Sinh viên học xong sẽ được học liên thông Đại học, cấp bằng chính qui với các trường Đại học có uy tín như ĐHKTQD, ĐHTM, ĐHBK  Hà Nội

Email khoa: Khoaqtkd.cdcnhy@gmail.com

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Trang bị cho người học nền tảng vững chắc về QTKD. Tạo khả năng nhận biết tình huống và xử lý các tình huống trong hoạt động kinh doanh. Sinh viên được rèn luyện, tu dưỡng để hình thành tố chất và bản lĩnh của nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về QTKD cho các doanh nghiệp.

      Sinh viên được rèn luyện, tu dưỡng để hình thành tố chất và bản lĩnh của nhà lãnh đạo doanh nghiệp.

      Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về QTKD cho các doanh nghiệp.

 

Sinh viên học xong sẽ được học liên thông Đại học, cấp bằng chính quy với các trường Đại học có uy tín như: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, Đại học Thương mại Hà Nội, Học viện Tài chính…

 

Chi tiết xin liên hệ:

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Địa chỉ: Giai Phạm–Yên Mỹ–Hưng Yên
(Km 25 QL5 Hà Nội – Hải Phòng)
Email: KhoaQTKD.cdcnhy@gmail.com